44-194 Knurów, ul. Szpitalna 7 (32) 235 11 83 sekretariat@komart.pl

Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym, nasila się problem spalania śmieci w domowych piecach i paleniskach. To również okres porządkowania ogrodów i podwórzy. Problem ten dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych poza miastem, ale również centrów miast, dzielnic, w których ciągle funkcjonuje indywidualne ogrzewanie oparte o piece kaflowe oraz tzw. "etażówki", które opalane są paliwami stałymi. Skala problemu obejmuje terytorium całego kraju.

Do domowych pieców oraz palenisk trafiają wszelkiego rodzaju palne przedmioty: pojemniki z tworzywa sztucznego, kolorowe czasopisma, gazety, płyty wiórowe, opony czy stara odzież. Takie zachowania powodują zanieczyszczanie powietrza silnie trującymi związkami chemicznymi. Dzieje się tak, ponieważ w paleniskach domowych nie następuje całkowite spalanie doprowadzające do rozkładu spalanych substancji. O przebiegu procesu spalania głównie decyduje jego temperatura. Im jest wyższa tym wydajniejszy przebieg procesu oraz zdecydowanie mniejsza ilość powstających substancji szkodliwych. W domowych piecach oraz kotłowniach temperatura spalania to zaledwie 500 stopni Celsjusza. W spalarniach odpadów jest ona zdecydowanie wyższa. Spalarnie odpadów posiadają dodatkowo aparaturę do odpylania i oczyszczania powstających spalin. Posiadają także możliwość zagospodarowania wytwarzanego w procesie spalania ciepła.

Świadomość społeczeństwa na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach, mimo prowadzonych kampanii społecznych, ciągle jest niska. Rozpoznania, czy ktoś spala odpady, dokonuje się m.in. na podstawie zabarwienia dymu wydobywającego się z komina, a przede wszystkim na podstawie nieprzyjemnego, charakterystycznego zapachu unoszącego się w powietrzu.

W przypadku podejrzenia spalania odpadów w piecach domowych należy zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy upoważnieni są do przeprowadzenia kontroli w zakresie spalania odpadów. Zgodnie z art. 9v ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem o pomoc policji, jeżeli jest to niezbędne, do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Upoważnienie do kontroli posiada również straż gminna (miejska) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzanie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 zł (Dz. U. z 2014 r. poz. 55. z późn. zm.). Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje skierowaniem sprawy do sądu rejonowego.

Zgodnie z art. 155 i 191 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) spalanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach oraz współspalarniach, a ich spalanie poza spalarniami podlega karze aresztu albo grzywny. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) wskazuje, że kara aresztu trwa od 5 do 30 dni, a art. 24 karę grzywny określa w wysokości od 20 do 5000 zł.

Zgodnie z art. 183 kodeku karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), jeśli w wyniku spalania odpadów występuje zagrożenie życia lub zdrowia człowieka lub spowoduje to istotne obniżenie jakości powietrza, to osoba odpowiedzialna podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z dnia 5 października 2016 r. Data publikacji: 5 października 2016 r.

wstecz