Kompostownia

 • 8 zamkniętych betonowych bioreaktorów o długości 26 m, szerokości 4,5 m, wysokości 4,5 m;
 • hala o powierzchni 600 m2;
 • plac dojrzewania o powierzchni 4000 m2;
 • urządzenia towarzyszące (sito bębnowe i przerzucarka) firmy KOMPTECH;
 • wydajność instalacji około 40 000 ton rocznie.


Schemat technologiczny (zdjęcie poniżej w galerii).

Cechy szczególne instalacji:

 1. Podciśnieniowy system napowietrzania wsadu.
 2. Nawadnianie wsadu zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na wodę.
 3. Oczyszczanie powietrza dwustopniowe: przy pomocy płuczki i filtra biologicznego.
 4. Uszczelnienie systemu obiegu powietrza.
 5. Uszczelnienie systemu gospodarki wodnej i nawadniania wsadu.
 6. Automatyzacja prowadzenia procesu.
 7. Opomiarowanie systemu danych wejściowych dla procesora sterującego – stacja meteorologoczna.
 8. Opomiarowanie systemu danych wyjściowych dla analizy parametrów powietrza odlotowego.
 9. Analiza systemowa danych procesowych.
 10. Archiwizacja danych procesowych


Zastosowana technologia (zdjęcie poniżej w galerii):
Obiekt przeznaczony jest do kompostowania odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych.
Po napełnieniu bioreaktora rozpoczyna się pierwsza faza kompostowania tj. intensywna faza rozkładu tlenowego substancji organicznej. Faza ta prowadzona jest w jednym cyklu, co pozwala na osiągnięcie pełnego rozkładu substancji organicznej.

 • Napowietrzanie wsadu
  Napowietrzanie wsadu ułożonego w bioreaktorze odbywa się od góry ku dołowi pryzmy, poprzez zastosowanie metody odsysania powietrza z bioreaktora, co powoduje, że  w bioreaktorze powstaje podciśnienie.
 • Nawilżanie
  W czasie prowadzenia procesu intensywnego rozkładu tlenowego z kompostowanej masy  odbierana jest wilgotność. Dla optymalnego przebiegu procesu kompostowania i maksymalnego rozkładu frakcji organicznej konieczne jest jego odpowiednie nawilżanie. Czynność ta, prowadzona jest przy pomocy odpowiedniego systemu nawilżania.
 • Oczyszczanie powietrza procesowego
  Powietrze procesowe jest oczyszczone dwustopniowo tzn. w „płuczce” i w filtrze biologicznym. Filtr biologiczny służy do dezodoryzacji powietrza procesowego, które doprowadzane jest z „płuczki” do biofiltra.
 • Sterowanie procesem
  Pomieszczenie sterowni zintegrowane z maszynownią to centrum zarządzania i monitorowania procesem kompostowania dynamicznego. Wszelkie dane są magazynowane w centralnej jednostce komputerowej. Sterowanie procesem odbywa się przy pomocy procesora i specjalnego oprogramowania. Każdy z bioreaktorów sterowany jest indywidualnie w oparciu o ciągłe pomiary stanu powietrza wchodzącego do procesu i wychodzącego oraz wejściowych parametrów kompostowanej frakcji, jak również  ilości dodawanej do procesu wody.
  Zabudowane w nim sensory mierzą:
  • ilość przepływającego powietrza,
  • jego ciśnienie,
  • temperaturę,
  • wilgotność.
 • Procesor bilansuje te parametry i tworzy bilans dojrzewania uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne (parametry pobrane ze stacji meteo). Na podstawie tych parametrów i bilansu dojrzewania, procesor ustala stopień rozkładu frakcji organicznej, który jest podstawą do sterowania ilością dodawanego powietrza i wody, oraz intensywność cykli pracy i spoczynku. Rozkład substancji organicznej jest z fizykalnego punktu widzenia reakcją egzotermiczną. Dzięki stworzeniu optymalnych warunków dla życia organizmów tzw. optymalnej temperatury i wilgotności, doprowadzany do maksymalnego rozkładu substancji organicznej.