Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone (3)
19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 05 99 Inne niewymienione odpady
19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 14 Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
19 09 02 Osady z klarowania wody
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienneO
19 09 99 Inne niewymienione odpady
19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
19 11 Odpady z regeneracji olejów
19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
19 12 09 Minerały(np. piasek, kamienie)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substanecje i przedmioty) zmechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05