Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
16 06 Baterie i akumulatory
16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 80 Odpady różne
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
16 82 01 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01