Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02