Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 03
10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 11 Odpady z hutnictwa szkła
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
10 11 05 Cząstki i pyły
10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 18 Szlamy i osadypofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 80 Odpady z produkcji cementu
10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganuU
10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu