SkładowiskoSkładowisko w Knurowie w 2012 r. uchwałą nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.08.2012 r. uzyskało status instalacji regionalnej dla Regionu III województwa śląskiego. To wydarzenie dowiodło, iż budowa tego obiektu w 1994 r. już na tamten czas opierała się na innowacyjnych technologiach oraz wysokich standardach obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
W 2002 r. została oddana do eksploatacji kwatera odpadów azbestowych, które są unieszkodliwiane według przyjętej technologii składowania metodą warstwową.
W maju 2002 r. na zielonych rekultywowanych terenach zadomowiły się kozy afrykańskie, które od tego czasu cieszą się ogromną popularnością wśród zwiedzających składowisko.

  • gabaryty składowiska – powierzchnia 30 ha,  
  • wydzielona kwatera do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
  • stacja pozyskiwania biogazu składowiskowego.


Na terenie składowiska od 2007 r. funkcjonuje mała elektrownia biogazowa.
Celem inwestycji było zredukowanie emisji metanu zawartego w biogazie do atmosfery z jednoczesnym wytworzeniem energii elektrycznej. Wytworzona energia elektryczna może zaopatrzyć w energię blisko 1500 gospodarstw domowych.
Nasza elektrownia w wielkim skrócie to:

  • generator  400 kW,
  • stacja pompowa 750 m3/h z pochodnią,
  • stacja trafo podłączona 3-kilometrowym przyłączem do sieci,
  • 38 studni odgazowujących.